Nawigacja

Dokumenty szkolne

Zasady oceniania zachowania

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie

 

 Obowiązują od 01.09.2015r.

§ 120.

Tryb ustalania oceny zachowania

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 2. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w dzienniku wychowawcy.
 3. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.
 4. Wychowawca przedkłada radzie pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej.
 5. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy
  w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

§ 121.

Zasady ogólne

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali:

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen:
 • wzorowe:             powyżej 300 punktów
 • bardzo dobre:      300 – 201 punktów
 • dobre:                  200 – 101 punktów
 • poprawne:           100 – 30 punktów
 • nieodpowiednie:  29 – -50 punktów
 • naganne:     poniżej -50 punktów.

 

 1. Zachowanie ucznia ocenia się według dwóch kategorii, w których określono kryteria pozytywne (punkty dodatnie) i negatywne (punkty ujemne). Na początku każdego semestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów.

 

 1. W każdej klasie jest prowadzony zeszyt uwag, w którym odnotowuje się punkty dodatnie i ujemne, a w dzienniku wychowawcy prowadzona jest ewidencja tych punktów podliczana dwa razy w semestrze. Informacja o ilości punktów jest podawana dwa razy w semestrze: w połowie semestru i na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Ilość przyznawanych punktów jest jawna.

 

 1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy. Może ona ulec zmianie:
 1. w szczególnie drastycznych przypadkach łamania przez ucznia zasad współżycia społecznego. Dyrektor, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, ma prawo obniżyć ocenę za zachowanie (semestralną/roczną) bez względu na posiadaną przez ucznia liczbę punktów;
 1. w wyniku procedur odwoławczych określonych przepisami.

 

 1. Po uzyskaniu sumy -50 pkt. wychowawca klasy udziela uczniowi upomnienia. Za zebranie -100 pkt. udziela nagany z wpisem dziennika wychowawcy, oraz powiadamia rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku powtarzania się takich zdarzeń dyrektor stosuje kolejne kary przewidziane w statucie szkoły.

 

 1. Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna, jeżeli:
 1. wielokrotnie (więcej niż jeden raz) złamał zasady dotyczące używek (alkohol, narkotyki, środki odurzające, papierosy, e-papierosy) na terenie szkoły lub poza nią;
 1. nie przestrzega, ignoruje ustalenia dotyczące wyglądu zewnętrznego, a uzyskał za to przewinienie co najmniej 50 punktów ujemnych.

 

 1. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeżeli:
 1. otrzymał w semestrze – 50 punktów;
 1. ma godziny nieusprawiedliwione i powyżej trzech spóźnień powstałych z jego winy.

 

 1. W semestrze uczeń może otrzymać maksymalnie:
 1. za udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
  W-M KOiW w Olsztynie – 100 punktów;
 1. za udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych przez inne podmioty
  – 100 punktów;
 1. za udział i osiągnięcia w zawodach sportowych – 100 punktów;
 1. za udział w pracach na rzecz biblioteki szkolnej – 50 punktów;
 1. za udział w pracach na rzecz świetlicy szkolnej – 50 punktów;
 1. za aktywny udział w projekcie edukacyjnym kl. II – 50 punktów (na koniec roku szkolnego),
 1. za aktywne uczestnictwo w lekcjach wychowania do życia w rodzinie – 30 punktów;
 1. za aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych – 30 punktów;
 1. za inną działalność (zbiórka surowców wtórnych, prace na rzecz szkoły i środowiska)
  – 50 punktów.

 

 1. Uczniowie kandydujący do samorządów klasowych i szkolnego muszą uzyskać minimum dobrą ocenę z zachowania.

 

§ 122.

KRYTERIA – punkty dodatnie

Lp.

Zachowania uczniów

Punkty

Częstość oceniania

1.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez W-M KOiW w Olsztynie:

 1. Etap szkolny:
 • udział

5

każdorazowo po konkursie

 • 1 miejsce

20

 • 2 miejsce

15

 • 3 miejsce

10

 1. Etap powiatowy/wojewódzki:
 • udział

10

każdorazowo po konkursie

 • finalista

30

 • laureat

40

2.

Konkursy organizowane przez inne podmioty:

 • Etap szkolny:
 • udział

5

każdorazowo po konkursie

 • 1 miejsce

20

 • 2 miejsce

15

 • 3 miejsce

10

 • Etap powiatowy/wojewódzki/ogólnopolski:
 • udział

5

każdorazowo po konkursie

 • 1 miejsce

40

 • 2 miejsce

30

 • 3 miejsce

20

3.

Zawody sportowe:

 • Etap szkolny:
 • udział

 

5

każdorazowo po konkursie

 • 1-3 miejsce

10

 • Etap pozaszkolny:
 • zawody indywidualne:
 • udział

10

każdorazowo po konkursie

 • 1-3 miejsce

30

 • zawody zespołowe:
 • udział

10

 • 1-3 miejsce

20

4.

Reprezentowanie szkoły (np. wyjazdy edukacyjne, występy, pokazy, poczet sztandarowy)

0 – 10

za każdy

5.

Projekt edukacyjny w gimnazjum

0 – 50

po zakończonym projekcie

6.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych
(na wniosek nauczyciela prowadzącego)

0 – 30

raz na półrocze

7.

Aktywny udział w zajęciach wychowania do życia
w rodzinie

0 – 30

raz na półrocze

8.

Działalność na rzecz szkoły/klasy:

 • organizacja imprezy szkolnej

0 – 30

każdorazowo

 • organizacja imprezy klasowej

0 – 20

 • pomoc przy organizacji imprezy szkolnej lub klasowej

0 – 10

 • gazetki, dekoracje

0 – 10

 • dary

5 – 15

9.

Przedstawienia szkolne

0 – 30

każdorazowo

10.

Efektywne uczestnictwo w akcjach o zasięgu szkolnym, regionalnym lub krajowym
(np. „Sprzątanie świata”, Dni Papieskie, WOŚP, „Góra grosza”, itp.)

0 – 10

każdorazowo

11.

Pomoc kolegom w nauce

5

każdorazowo

12.

Pomoc pracownikom obsługi
(za każde potwierdzone działanie)

0 – 5

każdorazowo

13.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole – samorząd uczniowski

0 – 30

raz na półrocze

14.

Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym

0 – 15

raz na półrocze

15.

Efektywna działalność w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych

0 – 20

raz na półrocze

16.

Frekwencja:

 • brak spóźnień

10

raz na półrocze

 • usprawiedliwione godziny

10

 • 100% frekwencja

20

17.

Strój:

galowy

5

każdorazowo

18.

Prace na rzecz:

 • biblioteki

0 – 50

raz na półrocze

 • świetlicy

0 – 50

raz na półrocze

19.

Za ocenę z zachowania za pierwszy semestr:

 • wzorową

30

na koniec roku szkolnego

 • bardzo dobrą

20

 • dobrą

15

 • poprawną

10

 • nieodpowiednią

0

 • naganną

0

20.

Obłożone podręczniki; dbanie o podręczniki

20

raz na półrocze

 

§ 123.

KRYTERIA – punkty ujemne

Lp.

Zachowania uczniów

Punkty

Częstość oceniania

1.

Niestosowne zachowanie

 • przeszkadzanie na lekcjach, niewykonywanie poleceń nauczyciela (np. brak dyscypliny, jedzenie, żucie gumy itp.)

-5

za każdy incydent

 • zaśmiecanie otoczenia

-5

 • złe zachowanie podczas przerw, imprez szkolnych i pozaszkolnych, apeli

-5

 • niewłaściwe pełnienie obowiązków dyżurnego klasy

-5

2.

Kłamstwo

 

-10

każdorazowo

3.

Aroganckie zachowanie, lekceważący stosunek do nauczyciela lub innego pracownika szkoły

-20

każdorazowo

4.

Wulgarne słownictwo i gesty

-10

każdorazowo

5.

Naruszanie godności osobistej
(np. obraźliwe słownictwo, publikacje)

od -20 do -50

każdorazowo

6.

Zaczepki słowne lub fizyczne, sprzeczki, kłótnie

-10

za każdy incydent

7.

Celowe niszczenie sprzętu, umeblowania, wyposażenia szkolnego, budynku, rzeczy innych osób (+ zwrot kosztów naprawy)

 

-50

za każdy incydent

8.

Przynoszenie do szkoły przedmiotów uznanych za zagrażające zdrowiu i życiu

-30

za każdy incydent

9.

Szczególne przewinienia

 • bójki

-50

za każdy incydent

 • kradzież

-50

 • wyłudzanie pieniędzy

-50

 • fałszowanie podpisów i dokumentów, dopisywanie ocen do dziennika

-50

10.

Palenie

 • papierosów, e-papierosów/posiadanie papierosów lub akcesoriów do palenia

-50/-30

każdorazowo

 • towarzyszenie palącemu

-30

11.

Spożywanie/posiadanie alkoholu na terenie szkoły lub poza nią (dotyczy również czasu poza zajęciami szkolnymi)

 

-50/-30

każdorazowo

12.

Używanie lub posiadanie narkotyków lub środków odurzających na terenie szkoły lub poza nią (dotyczy również czasu poza zajęciami szkolnymi)

-100

każdorazowo

13.

Frekwencja:

 • nieusprawiedliwione spóźnienia

-5

za każde spóźnienie

 • godziny nieusprawiedliwione

-2

za każdą godzinę nieusprawiedliwioną

 • za celowe unikanie zajęć (ucieczki, wagary)

-10

za każdą godzinę

14.

Samowolne opuszczanie terenu szkoły (podczas przerw i zajęć świetlicowych)

-10

za każdy incydent

15.

Wygląd niezgodny z zasadami obowiązującymi
w szkole (higiena osobista, fryzura, makijaż, biżuteria, obuwie)

-5 – -20

za każdy incydent

16.

Używanie na terenie szkoły urządzeń elektronicznych niezgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu dyrektora szkoły (urządzenie jest zabierane i przekazywane dyrektorowi szkoły)

-20

każdorazowo

Przy powtórzeniu się takiej sytuacji
(w obu przypadkach zabrane urządzenie dyrektor zwraca rodzicom).

-50

17.

Strój:

brak stroju galowego na uroczystościach

-5

za każdy incydent

18

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących wyglądu i stroju szkolnego

-10

za każdy incydent

19

Nieobłożony podręcznik/podręczniki

- 5

każdorazowo

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie
  ul. Pasłęcka 15
  14 - 140 Miłomłyn
 • 89 647 30 15
  fax: 89 647 30 15

Galeria zdjęć