Nawigacja

Dokumenty szkolne

Misja szkoły i model absolwenta

ROZDZIAŁ II

Misja szkoły i model absolwenta

 

§ 2.

Szkoła opracowała Misję szkoły i Model absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

Misja szkoły

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły.

 

Model absolwenta Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie

 

Absolwent Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawd,
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
 • posługuje się  dwoma językami obcymi,
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 

Absolwent Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu.

 

Absolwent Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie to człowiek:

 • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 • twórczo myślący,
 • umiejący skutecznie się porozumiewać,
 • umiejący stale się uczyć i doskonalić,
 • umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

 

Absolwent Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy
i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.

 

Absolwent Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie
  ul. Pasłęcka 15
  14 - 140 Miłomłyn
 • 89 647 30 15
  fax: 89 647 30 15

Galeria zdjęć