Nawigacja

Projekt "Gimnazjum ..."

Ogólnie o projekcie

Projekt Gimnazjum nowych horyzontów realizowany jest przez Gminę Miłomłyn od września 2013r. do czerwca 2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu, który w 100% został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 495 335,77 zł. Realizacja projektu będzie polegała na prowadzeniu dodatkowych zajęć dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie. Wsparciem objętych zostanie łącznie 85 uczniów (45 K i 40M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I-III gimnazjum.  Zajęcia dodatkowe będą skierowane do uczniów zdolnych, którzy mają ograniczony dostęp do zajęć rozwijających ich zainteresowania, natomiast zajęcia wyrównawcze będą dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce oraz zagrożonych przez trudności w uczeniu się wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu przyczyni się do wyposażenia szkoły w dodatkowy sprzęt multimedialny wykorzystywany przez kolejne roczniki uczniów. Ponadto zakupione pomoce dydaktyczne przyczynią się do lepszego przyswajania wiedzy oraz wzrostu umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informatyczno – komunikacyjnych przez uczniów.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie
    ul. Pasłęcka 15
    14 - 140 Miłomłyn
  • 89 647 30 15
    fax: 89 647 30 15

Galeria zdjęć